top of page

algemene voorwaarden

LOGO Speelplaats voor de Ziel.png
handtekening.JPG

Speelplaats voor de Ziel is een eenmanszaak en wordt gerund door Joan Elkerbout.

 

KvK:               wordt 21 september 2020 bekend

Adres:            Landgoed Eikenburg

                     Aalsterweg 287-01

                     5644 RE Eindhoven

Telefoon:        06-17127722

Website:        www.SpeelplaatsvoordeZiel.com

E-mail:           Joan@SpeelplaatsvoordeZiel.com

Bank:             wordt 21 september 2020 bekend

 

Contactgegevens om afspraken te maken, in te schrijven en voor afmeldingen/annuleren:

 

Landgoed Eikenburg

De activiteiten vinden in principe altijd plaats op Landgoed Eikenburg, tenzij anders vermeld of anders overeen gekomen. Er zijn GEEN overnachtingsmogelijkheden op Landgoed Eikenburg. De deelnemers dienen dus, wanneer het voor de activiteit waaraan zij deelnemen noodzakelijk of handig is om in de buurt te overnachten, zelf te zorgen voor deze overnachting(en). In de informatie zullen tips gegeven worden over overnachtings-mogelijkheden in de omgeving van Landgoed Eikenburg.

 

Bij alle omstandigheden die in deze Algemene Voorwaarden aan bod komen geldt, dat wanneer u de verantwoordelijkheid neemt om tijdig en in elk geval zo spoedig mogelijk contact op te nemen om te overleggen, er aangepaste afspraken mogelijk zijn. (Uiterlijk 2 dagen voor een gemaakte afspraak, of uiterlijk 1 week voor aanvang van de activiteit – maar bij voorkeur veel eerder!)

 

Heeft u een vraag over de Algemene Voorwaarden? Stuur dan een mail. U ontvangt zo spoedig mogelijk antwoord.

 

Onderstaande Algemene Voorwaarden gelden wanneer u:

 1. het boek ‘Vogelvrij’ over het trauma als gevolg van pesten aanschaft (wordt momenteel geschreven)

 2. een afspraak maakt voor één of meer individuele gesprekken (inclusief de kennismaking en (inter)spirituele counseling)

 3. zich inschrijft voor een groepsactiviteit

 4. gebruik maakt van de diensten van Joan Elkerbout als interspiritueel voorganger/ritueelbegeleider/retraitebegeleider

 

Deze Algemene Voorwaarden gelden ook wanneer de Speelplaats voor de Ziel collega’s  (zzp-ers of vrijwilligers) inzet om deze diensten te kunnen verzorgen.

 

Wanneer een werkgever betaalt

Wanneer u deel wilt nemen aan een activiteit welke door uw werkgever betaald gaat worden, neemt u dan even contact op. We kunnen dan in samenspraak met u een allround pakket samenstellen dat u een heel traject biedt waarin u met uw vragen aan de slag kunt.

 

1. Aanschaf van het boek ‘Vogelvrij’

Dit boek kan rechtstreeks besteld worden bij de uitgeverij. Na betaling wordt het boek u per post toegestuurd. Hier gelden de Algemene Voorwaarden van de uitgeverij. (Zodra het boek uitgegeven wordt zal dit aangekondigd worden op de website en op social media.)

 

2. Individuele) gesprekken

Geldend voor:

 • Vrijblijvende kennismakingsgesprekken

 • (Individuele) gesprekken (over o.a. pesten en/of emotionele mishandeling)

 • (Inter)spirituele counseling

 

Afspraken maken

De eerste keer een afspraak plannen vindt bij voorkeur plaats via de mail, of de contactpagina op de website.

Als u al in contact bent, dan kun je nieuwe afspraken plannen via de mail of whatsapp. Of, uiteraard, wanneer u Joan zelf (of eventueel collega die de gesprekken doet) live spreekt, zoals aan het eind van een gesprek, tijdens het weekend, of tijdens de Procesgroep.

 

Afmelding en consequenties bij te late afmelding

Eventuele afmelding dient plaats te vinden uiterlijk 24 uur voor het tijdstip van de kennismaking. Dit kan per mail of whatsapp.

Als u zich korter dan 24 uur van te voren afmeldt, of wanneer u niet op komt dagen, dan kan Speelplaats voor de Ziel (een eerste keer) €25 in rekening te brengen. Als het vaker gebeurt wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

 

Betaling

U krijgt wanneer u de afspraak maakt, of kort daarna, een factuur per mail. Deze kunt u bij voorkeur tijdens het gesprek met uw pinpas voldoen, of zelf van te voren overmaken (uiterlijk 2 dagen van te voren – zodat het zichtbaar binnen is tijdens het gesprek). Eventueel is bij aanvang ter plekke contant betalen het alternatief. Spreekt u dit dan even specifiek zo af.

Mocht er onbedoeld een situatie ontstaan waardoor de betaling pas achteraf plaats kan vinden, dan dient dit binnen 5 werkdagen na het gesprek voldaan te zijn. Tevens gelden dan ook de voorwaarden zoals beschreven bij ‘betaalproblemen’. Daarnaast bent u zelf verantwoordelijk om hier - tijdig, bij voorkeur minimaal 1 dag voor het gesprek - contact over op te nemen om er goede afspraken over te maken.

(Momenteel is de pin-optie nog niet geregeld; zolang dit nog niet het geval is kunt u contant betalen of van te voren overmaken.)

 

3. Inschrijving voor de groepsactiviteiten

Geldend voor:

 • het Vogelvrij Weekend (over Pesten)

 • de Procesgroep (over pesten)

 • de Deskundigheidsbevordering over pesten

 • retraites

 • alle andere nog te ontwikkelen/te organiseren groepsactiviteiten

 

Aanmelding

Dit geldt ALLEEN voor het weekend over Pesten!

U kunt uw interesse voor het weekend kenbaar maken door dit aan te geven tijdens een (kennismakings)gesprek, of door u aan te melden via de website: https://www.speelplaatsvoordeziel.com/weekend. Er wordt dan contact met u opgenomen wat dingen door te spreken en samen met u te kijken of het weekend (voor dat moment) de juiste stap voor u is. Daarna wordt uw aanmelding (desgewenst) omgezet in een inschrijving.

 

Inschrijving

U kunt zich inschrijven voor de eerder genoemde groepsactiviteiten via de website of via de mail. U dient daarbij alle gevraagde gegevens in te vullen (die aangemerkt staan als ‘verplicht’). U ontvangt binnen ca. 1 week een bevestiging met verdere (betaal)informatie. Vanaf dit moment is de overeenkomst geldig en is uw plek gereserveerd.

 

Wachtlijst

De reservering van uw plek op de deelnemerlijst gaat op volgorde van inschrijving en wordt bevestigd zodra er een volledige betaling of aanbetaling is gedaan. Wanneer uw volledige betaling uitblijft op de uiterste datum van betaling en er staan mensen op de wachtlijst, dan kan het zijn dat u uw plek verliest. U zult daar dan een berichtje over krijgen. Als u alsnog per ommegaande de betaling regelt dan is uw plek gereserveerd.

Mocht er geen plek meer zijn, dan nemen we hier uiteraard contact over op en komt u op de wachtlijst te staan. Als er voldoende aanmeldingen zijn om een extra groep te vormen, dan informeren we u hier meteen over.

 

Betaling

U wordt verzocht om 6 weken van te voren een aanbetaling te doen, zodat met enige zekerheid wat betreft het aantal deelnemers de activiteit verder vastgelegd kan worden (zoals het reserveren van de locatie). De hoogte van de aanbetaling verschilt per activiteit en zal ongeveer de helft van het totaalbedrag zijn. De details daarvan ontvangt u in de bevestiging.

U wordt verzocht om uiterlijk 2 weken voor aanvang het restant van het totaalbedrag over te maken.

 

Wanneer u zich inschrijft, korter dan de 6 weken of zelfs korter dan 2 weken voor aanvang, dan is het noodzakelijk dat u zo goed mogelijk voldoet aan de betalingsvoorwaarden door ofwel de aanbetaling, ofwel het gehele bedrag meteen te voldoen.

 

‘Vroegboekkorting’

Als u het volledige totaalbedrag meteen na inschrijving (binnen 1 week) en uiterlijk 6 weken voor aanvang in één keer wilt en kunt voldoen, dan krijgt u een korting. Dit wordt ook aangekondigd op de website. Het gehele bedrag min de korting moet dan vòòr de vermelde datum (uiterlijk 6 weken voor aanvang) op de rekening staan van Speelplaats voor de Ziel. Geeft u dit tevens even aan bij uw inschrijving!

Hier onder een overzicht van de mogelijke kortingen:

 

 

 

 

 

 

Over de te organiseren retraites en alle andere nog te ontwikkelen/te organiseren groepsactiviteiten zijn de kortingen uiteraard nu nog niet bekend. Die worden te zijner tijd bekend gemaakt.

 

Mogelijke betalingsregeling voor het Vogelvrij Weekend & de Procesgroep

Wanneer u niet in staat bent om het gehele bedrag in één of twee keer over te maken, neemt u daar dan bij uw aanmelding meteen contact over op! Het is, naast de korting die u aan kunt vragen, ook mogelijk om een betalingsregeling af te spreken.

 

Annuleren

Als u genoodzaakt bent te annuleren, dan dient dit gedaan te worden via de mail EN via de whatsapp of smsVanwege organisatorische en financiële redenen zijn de volgende voorwaarden noodzakelijk bij annulering van uw deelname:

 • Annulering kan tot 4 weken van te voren zonder kosten.

 • Annuleert u onverhoopt binnen 4 weken voor aanvang, dan is Speelplaats voor de Ziel genoodzaakt om een deel van de kosten in rekening te brengen.

 • Annuleert u binnen 2 weken voor aanvang, dan ligt dit bedrag noodgedwongen hoger.

 • Annuleert u binnen een week voor aanvang of komt u niet opdagen, dan wordt bijna het gehele bedrag in rekening gebracht.

 • Komt u niet opdagen, dan wordt het gehele bedrag in rekening gebracht.

 

Hierbij een overzicht van de kosten bij annulering per activiteit:

 

 

 

 

 

 

Over de te organiseren retraites en alle andere nog te ontwikkelen/te organiseren groepsactiviteiten zijn de annuleringkosten uiteraard nu nog niet bekend. Die worden te zijner tijd bekend gemaakt.

 

Als u geannuleerd heeft en toch een deel heeft moeten betalen zonder werkelijk deelgenomen te hebben, dan kunt u contact opnemen om een korting te krijgen voor de volgende keer wanneer u wel deel wilt/kunt nemen.

 

Als u moet annuleren door calamiteiten, neemt u dan in elk geval zo spoedig mogelijk persoonlijk contact op, zodat we de situatie kunnen bespreken en zo mogelijk aangepaste afspraken kunnen maken.

 

Tussentijdse beëindiging/onderbreking

Mocht u tijdens een groepsactiviteit willen besluiten uw deelname te beëindigen, dan kan er geen sprake zijn van restitutie. Neemt u sowieso op dat moment even persoonlijk contact op om te bespreken wat de reden is en of er misschien een oplossing is.

Een onderbreking tijdens het Vogelvrij Weekend of de Procesgroep is niet wenselijk, gezien het vertrouwelijke karakter. Bij een onderbreking tijdens de Deskundigheidsbevordering vervalt de mogelijkheid op te verwijslijst te komen staan van Speelplaats voor de Ziel.

Mocht er echter iets voorvallen vanuit overmacht van ernstige aard, dan is in overleg met u en de groep uiteraard veel mogelijk. Als dit gebeurt tijdens de Deskundigheidsbevordering, dan kunt u tijdens een volgende Deskundigheidsbevordering nog eens deelnemen.

 

Gemiste bijeenkomsten van de Procesgroep

Wanneer u onverhoopt een groepsbijeenkomst moet missen door ziekte of andere persoonlijke omstandigheden, dan kan er geen sprake zijn van restitutie. Wel is het mogelijk om in plaats daarvan een persoonlijk gesprek met Joan (of een ander staflid) te vragen. Gedurende de looptijd van de groepsbijeenkomsten kan dit maximaal 2x. Wilt u toch meer individuele gesprekken, dan is dit mogelijk tegen een gunstig tarief.

 

Betaalproblemen

Bovenal geldt dat Speelplaats voor de Ziel verwacht dat u zelf verantwoordelijkheid en initiatief neemt om bij betaalproblemen persoonlijk contact opneemt om samen te zoeken naar oplossingen voor beide partijen. Bij in gebreke blijven van die verantwoordelijkheid en dit initiatief is Speelplaats voor de Ziel sowieso genoodzaakt incasso in werking te stellen.

 

Indien u het verschuldigde bedrag niet op de afgesproken tijd, zoals in uw factuur en hier boven is aangegeven, heeft betaald bent u in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dit moment kan er rente in rekening gebracht worden van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen.

Vervolgens gaat het volgende traject in werking:

 

 1. Bij het uitblijven van uw betaling wordt u daarvan eerst per mail op de hoogte gebracht met het vriendelijke verzoek alsnog de betaling binnen 3 werkdagen over te maken.

 2. Is uw betaling dan nog steeds niet ontvangen, dat wordt u een 1e betalingsherinnering toegestuurd met het verzoek binnen 5 werkdagen te betalen. Voor het verzenden van een betalingsherinnering wordt een bedrag van €15,- extra aan administratiekosten in rekening gebracht worden.

 3. Blijft uw betaling ook dan uit, dan volgt het toesturen van een 2e betalingsherinnering. Deze wordt verhoogd met 1% rente, plus nogmaals € 15,00 extra (bij een aangetekende brief: bijbehorende kosten).

 4. Voldoet u binnen 5 werkdagen na de datum van de 2e betalingsherinnering wederom niet aan uw verplichtingen, dan is Speelplaats voor de Ziel zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel door derden te laten uitvoeren.

 5. Alle extra incassokosten worden bij u in rekening gebracht. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op tenminste 15% van de hoofdsom met een minimum van €35,00.

 6. Bij betalingsachterstand van een voortgaande activiteit, zoals gesprekken en de Procesgroep is Speelplaats voor de Ziel gerechtigd verdere deelname op te schorten totdat u uw betalingsverplichtingen heeft voldaan. Er is geen restitutie mogelijk voor gemiste bijeenkomsten.

 

Annulering door Speelplaats voor de Ziel

Mocht Speelplaats voor de Ziel zelf door onvoorziene omstandigheden genoodzaakt zijn een groepsactiviteit te annuleren, dan wordt het door u betaalde bedrag uiteraard terug overgemaakt aan u. Of, desgewenst, blijft het staan voor deelname aan dezelfde activiteit wanneer deze opnieuw gepland is.

 

Als Speelplaats voor de Ziel genoodzaakt is (door bijvoorbeeld ziekte) om een enkele bijeenkomst van de Procesgroep te annuleren, dan wordt samen met de deelnemers een nieuwe datum gepland, ofwel ten tijde van de lopende cyclus, of door een extra bijeenkomst aansluitend op de cyclus te plannen.

 

4. Voorgangerschap tijdens (huwelijks)vieringen, ceremonieën en uitvaarten, tevens het verzorgen van (onderdelen van) retraites voor derden

 

Geldend voor:

 • het in opdracht creëren van en voorgaan in (huwelijks)vieringen, ceremonieën, herdenkingen en andere rituele momenten

 • het in opdracht verzorgen van (onderdelen van) retraites en andere programma’s

 

Contact

U kunt bij voorkeur via e-mail contact met mij opnemen, waarin u alvast uw vraag toe kan lichten. Dit kan via Joan@SpeelplaatsvoordeZiel.com. Ik neem via de mail op mijn beurt contact met u op om verdere afspraken te maken om één en ander telefonisch of via een ontmoeting door te spreken.

 

Noodzaak van voldoende tijd

In het aannemen van mijn opdrachten ben ik genoodzaakt op te letten of er voldoende tijd en rust zal zijn tussen de vraag die u mij stelt en het moment waarop het dient plaats te vinden. Dit komt doordat ik door fysieke omstandigheden niet meer zo makkelijk in staat ben om onder druk te functioneren.

Dit houdt dus in dat ik alleen opdrachten aanneem waarbij sprake is van voldoende tijd en rust voor alle voorbereidingen. U moet daarbij denken aan minimaal 3 maanden, behalve voor huwelijksvieringen; dan bij voorkeur ca. 6 maanden. Ik vraag u echter om uw vraag aan mij niet uit te stellen wanneer u weet dat u mij er voor wil vragen. Stel de vraag meteen, ook als het nog maanden langer duurt voordat het zover is. Ik kan er dan makkelijker rekening mee houden in mijn agenda, en het werkt fijn als we gewoon rustig de tijd hebben.

De kans bestaat, dat wanneer u mij vraagt om een uitvaart te verzorgen wanneer iemand net overleden is (dus binnen een week à 10 dagen), ik u helaas moet teleurstellen. Tenzij u zelf vrij gedetailleerd weet wat de inhoud moet worden, dan maak ik er met alle liefde een mooi geheel van.

Als u weet dat u, of een geliefde, in de laatste levensfase terecht bent gekomen en u wilt de uitvaart voor gaan bereiden als onderdeel van het afscheidsproces, dan ben ik met liefde beschikbaar.

 

Gang van zaken

In een online gesprek, of – als het wat betreft afstand te doen is – live (bij u of bij mij), maken we kennis, waarin we de mogelijkheden in grote lijnen doorspreken. In de dagen daarna stuur ik u een offerte. U laat mij in de dagen daarna weten of u inderdaad graag wil dat ik dit voor u ga verzorgen. Als dit zo is, dan stuur ik u een contract op, waarin de afspraken vermeld staan, welke u ondertekend naar mij terug stuurt. Vanaf dit moment is de opdracht van start gegaan.

Voor sommige opdrachten is het gewenst dat ik u thuis bezoek. We hebben dit besproken in het kennismakingsgesprek. Als dit inderdaad de afspraak is, dan plannen we dit huisbezoek op korte termijn. Als de afstand meer dan 15 km is, wordt hiervoor €0,25 per kilometer reiskosten in rekening gebracht.

Via gesprek en soms met gebruikmaking van vragenlijsten komen we gezamenlijk tot de rode lijn en mooie ideeën. Het materiaal, zoals teksten, muziek, rituelen, mooie ideeën, etc welke u zelf verzameld heeft voor de viering/ceremonie/herdenking/ritueel kunt u daarbij bespreken en die zal ik meenemen in het te creëren moment.

Ik maak daarna een eerste opzet met de besproken onderdelen en stuur dit toe. Daar op hebben we online contact om te bespreken waar het wel en waar niet aansluit op uw ideeën. Dit proces herhaalt zich tot u tevreden bent over het geheel.

Er worden afspraken gemaakt over organisatorische onderdelen. We zorgen er voor dat het geheel uiterlijk 2 weken van te voren klaar is, zodat er rust is in de dagen voor dit bijzondere moment. Ik zal zorgen dat ik voorbereid op de afgesproken plek en tijd aanwezig ben om dit moment voor u te verzorgen.

 

Betaling

Met het contract (dat u ondertekend terug stuurt) ontvangt u ook twee facturen.  Een factuur om de aanbetaling te doen van de helft van de totale kosten welke binnen 3 weken voldaan moet zijn. De tweede factuur om het restant te betalen uiterlijk 2 weken voor aanvang (bij huwelijksvieringen uiterlijk 4 weken voor aanvang!). De betaling wordt vooraf aan de viering/ceremonie/herdenking volledig voldaan, omdat de ervaring leert dat na dit soort levensgebeurtenissen het hoofd niet staat naar bezig zijn met financiële zaken.

Alhoewel ik niet snel het er op aan zal laten komen, ben ik gerechtigd om de opdracht niet uit te voeren als de betaling niet van te voren aan mij voldaan is.

 

Annuleren

De opdracht is ingegaan zodra u het contract ondertekend heeft terug gestuurd en ik de ontvangst daarvan bevestigd heb. Als u genoodzaakt bent uw opdracht aan mij te annuleren, dan dient dit (zo spoedig mogelijk) gedaan te worden via de mail EN via de whatsapp!

Bij annulering binnen 3 weken na de start van de opdracht ben ik genoodzaakt 20% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

Bij annulering tot 6 weken (bij huwelijksvieringen is dit 2 maanden) voor de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht ben ik genoodzaakt 50% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

Bij annulering tot 2 weken (bij huwelijksvieringen is dit 1 maand) voor de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht ben ik genoodzaakt 80% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

Bij annulering binnen 2 weken (bij huwelijksvieringen binnen 1 maand) voor de daadwerkelijke uitvoering van de opdracht ben ik genoodzaakt 90% van het totaalbedrag in rekening te brengen.

U ontvangt bij annuleren een nieuwe factuur met het restant van de betaling berekend via bovenstaande voorwaarden. Mocht u teveel hebben betaald, dan stort ik het verschil uiteraard aan u terug.

 

Als u moet annuleren door calamiteiten, neemt u dan in elk geval zo spoedig mogelijk persoonlijk contact op, zodat we de situatie kunnen bespreken en zo mogelijk aangepaste afspraken kunnen maken. Doorgaans houdt dit in, dat de uitvoering van de opdracht uitgesteld wordt zonder extra kosten, tenzij er werkelijke extra kosten gemaakt dienen te worden (zou bijvoorbeeld aan de hand kunnen zijn bij boeking van mijn hotelkamer als de opdracht ver weg op locatie uitgevoerd dient te worden).

 

Betaalproblemen

Bovenal geldt dat van u verwacht wordt dat u zelf verantwoordelijkheid en initiatief neemt om bij betaalproblemen persoonlijk contact op te nemen om samen te zoeken naar oplossingen voor beide partijen. Bij in gebreke blijven van die verantwoordelijkheid en dit initiatief is Speelplaats voor de Ziel sowieso genoodzaakt incasso in werking te stellen.

 

Voor de voortgang van alle voorbereidingen is het noodzakelijk dat u er voor zorg draagt dat de betalingen op tijd gedaan worden. De eerste aanbetaling zorgt er voor dat ik zonder terughoudendheid kan gaan voorbereiden (ik start daarmee dus wanneer deze betaling bij mij binnen is), de tweede betaling van het restant verzekert u en mij dat ik de voorbereidingen compleet kan gaan maken en de opdracht kom verzorgen. Ik ben gerechtigd om de opdracht niet te komen uitvoeren wanneer de 2e betaling niet op tijd betaald is. U blijft echter wel verantwoordelijk voor de betaling van 2e factuur, ook als ik door uitblijven van tijdige betaling de opdracht niet kom uitvoeren. Dus zal er incasso opgestart worden.

 

Indien u het verschuldigde bedrag niet op de afgesproken tijd, zoals in uw factuur en hier boven is aangegeven, heeft betaald bent u in verzuim zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist. Vanaf dit moment kan er rente in rekening gebracht worden van 1% per maand of een gedeelte van de maand over de hoofdsom zolang u in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen.

 

Bij het uitblijven van uw betaling wordt u daarvan eerst persoonlijk per telefoon of per mail op de hoogte gebracht met het vriendelijke verzoek alsnog de betaling per ommegaande over te maken. Met de bedoeling er alles aan te doen dat het in orde komt met de betalingen en ik de opdracht voor u uit kan voeren op de vastgestelde datum.

Is uw betaling niet alsnog binnen heel korte tijd ruim voor aanvang van de uitvoering door mij ontvangen (ik geef dan een uiterste datum aan u door), en er is geen goed overleg geweest over de reden en de oplossing, dan wordt de opdracht door mij niet uitgevoerd.

Daarna wordt u een 1e betalingsherinnering toegestuurd per mail voor het volledige bedrag met het verzoek binnen 14 dagen te betalen. Voor het verzenden van een betalingsherinnering wordt een bedrag van €25,- extra aan administratiekosten in rekening gebracht.

Blijft uw betaling ook dan uit, dan volgt een 2e herinnering. Deze wordt verhoogd met 1% rente, plus nogmaals € 25,00 extra (bij een aangetekende brief: bijbehorende kosten).

Voldoet u binnen 14 dagen na de datum van de 2e betalingsherinnering wederom niet aan uw verplichtingen, dan ben ik zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd incassomaatregelen te treffen, dan wel deze door derden te laten uitvoeren.

Alle extra incassokosten worden ook bij u in rekening gebracht.

 

Annulering door Speelplaats voor de Ziel

Annulering door mij kan alleen plaats vinden wanneer er sprake is van onverenigbaar verschil in hoe samen te werken, oftewel ernstig conflict of het uitblijven van informatie, ideeën en materiaal om de opdracht mee samen te stellen. Met het gedegen voornemen dat annulering om deze redenen niet plaats zal vinden binnen 10 weken voor een huwelijksviering of binnen 6 weken voor een ander soort opdracht.

 

Wanneer zich (ernstige) ziekte of andere calamiteiten aan mijn kant voordoen en ik ben daardoor genoodzaakt te annuleren, dan zal ik er alles aan doen om een collega te vinden die voor mij kan invallen, gebruik makend van wat ik samengesteld heb voor de uitvoering.

Tenzij u zelf iemand kent die dit op zich kan nemen. Dan spreek ik met die persoon alles goed door en kan hij/zij de opdracht uitvoeren. Desgewenst kom ik u dan financieel tegemoet door 10% van de totaalsom aan u terug te betalen.

Mocht in onverhoopt niet in staat zijn om hier voor te zorgen, dan heeft u in elk geval de uitwerking van de opdracht van mij al gekregen, waarmee u zelf iemand kunt vragen dit uit te voeren.

Een andere optie is, indien mogelijk, dat u er voor kiest de uitvoering uit te stellen tot ik weer beschikbaar ben. Echter, ik schat in dat die mogelijkheid er vaak niet zal zijn.

 

 

Ik vertrouw op een fijne samenwerking om tot bijzondere momenten te komen!

Eindhoven, september 2020.

 

 

 

 

Joan Elkerbout

Speelplaats voor de Ziel

 

 

 

 

overzichtje kortingen algemene voorwaard
overzichtje kosten annulering algemene v
bottom of page